מדיניות פרטיות

 

1. הסכם פרטיות:

1.1 תנאי לשימוש באתר chefbox.co.il (להלן: "האתר") על ידי משתמש כלשהו (להלן: "משתמש קצה" או "משתמש") היא הסכמה לתנאי הסכם הפרטיות שלהלן (להלן: "ההסכם"). כל פעולה באתר לרבות: קנייה, מכירה, פתיחת חשבון ו/או פתיחת חנות מהווים את הסכמתכם להסכם.

1.2 הסכם זה נקבע על ידי בום סטודיו (ח.פ.38767331), מתל אביב (להלן: "שף בוקס" או "החברה")

1.3 אין לגלוש ו/או להשתמש באתר אם אינכם מסכימים להסכם זה.

1.4 בעצם השימוש ו/או ביצוע פעולה כאמור לעיל באתר הנכם מצהירים כי קראתם את מדיניות הפרטיות, הבנתם אותה, וכי לא תהיה לכם ו/או למי מטעמכם טענה כלשהי, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר, החברה, בעליהם, נושאי תפקידים באתר ו/או בחברה, דירקטורים בחברה ו/או באתר ו/או שלוחיהם ו/או מי מטעמם, אלא בכל הקשור להפרת התחייבויות החברה לפי הסכם זה.

1.5 הסכם הפרטיות נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וזו תהא רשאית לשנותו, כולו או מקצתו, על פי שיקול דעתה באופן בלעדי, מעת לעת. שינויים כאמור יחולו על שימוש באתר מהשינוי ואילך.

2. כללי:

2.1 החברה היא המפעילה של האתר. האתר הינו דף הבית של שף בוקס ובו חנות סחר אינטרנטית.

2.3 האתר אוסף מידע על משתמשי הקצה במהלך השימוש בו. המידע שנאסף כולל מידע לזיהוי משתמשי הקצה (באמצעות שם וכתובת), מוצרים קודמים שנרכשו על ידיו, מידע על אמצעי תשלום בהם שילם משתמש הקצה ומידע נוסף. המידע הנאסף יימסר ביודעין על ידי משתמש הקצה, בעת הרישום לאתר וכן לאחר מכן. מלבד זאת, ייאסף מידע אשר איננו מזהה את משתמש הקצה לצרכים סטטיסטיים אודות ובעת הגלישה באתר.

2.4 במידה וצדדים שלישיים, סוחרים ואו גופים מסחריים, אתרים או בתי עסק אחרים ישתמשו במידע שהתקבל שלא מאת משתמשי הקצה, לא תהא החברה אחראית בצורה כלשהי לשימוש הזה, לרבות מידע המוצג באתר ואשר איננו בשליטתה של החברה. מידע כזה יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי.

2.5 החברה רשאית לאמת את הפרטים שנמסרו אודות משתמש קצה באתר מול פרטים שנאספו על ידיו וסופק על ידי החברה.

3. רישום:

3.1 הרשמה מותנית בהזנת כתובת דוא"ל ובחירת סיסמא. בעת ביצוע רכישה באמצעות האתר, משתמש הקצה יידרש להזין טופס ממוחשב ובו הפרטים הבאים: שם פרטי, משפחה, כתובת דוא"ל, סיסמא, טלפון, כתובת (פיזית), מספר ת.ז. ופרטי אמצעי תשלום (כ. אשראי ו/או PayPal).

3.2 הפרטים המפורטים לעיל דרושים על מנת לבצע את העסקה. ללא מתן הפרטים, לא תיתכן הוצאה לפועל של העסקה ומשתמש הקצה לא יוכל לבצע רכישות באמצעות האתר.

4. שימוש במידע:

4.1 החברה רשאית להשתמש במידע שנאסף על משתמשי הקצה לפי הסכם זה ועל פי כל דין, לצורך, בין היתר: שיפור והעשרת התכנים והשירותים המוצעים באתר; ביטול או שינוי תכנים או שירותים הקיימים באתר; לאפשר מכירה ועסקאות רכישה של שירותים באתר; פרסום תכנים באתר; התאמת עסקאות ומודעות פרסומת שיוצגו למשתמש הקצה בעת השימוש באתר; לאפשר את השימוש באתר; ועוד.

4.2 החברה מתעדת את דפוסי השימוש באתר באופן ממוכן (אוטומטי). המידע הנאסף כולל את כתובת האינטרנט של משתמש הקצה (IP), קבוצת הדפים בהם ביקר המשתמש בעת הגלישה באתר. המשתמש מסכים כי החברה תשתמש במידע הזה לצורך יצירת קשר עימו; לצורך זיהוי חוזר ושימוש חוזר באתר; מניעת שימוש בלתי מורשה (או בלתי חוקי) באתר; לשם שליחת מידע שיווקי ו/או פרסומי למשתמש (על ידי החברה ומי מטעמה) בדוא"ל – אלא אם משתמש הקצה יביע במפורש את רצונו שלא לקבל פרסומות ומידע שווקי.

מובהר כי על מנת שלא לקבל הודעות דוא"ל כאמור, על משתמש הקצה לכתוב לכתובת 2chefbox@gmail.com כדי להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה.

4.3 החברה מתחייבת כי לא תעביר, תשכור ו/או תמכור את המידע האישי של משתמשי הקצה, כולו או מקצתו לצדדים שלישיים כלשהם. על אף האמור ומבלי לגרוע מהאמור, החברה תהא רשאית לחשוף את המידע שנצבר אצלה בפני צדדים שלישיים בהתקיים התנאים הבאים:

4.3.1 החברה קיבלה את הסכמת המשתמש המפורשת לכך;

4.3.2 המידע הנחשף הכרחי לצורך קיום עסקה והספקת שירותים. לצדדים השלישיים לא תהא זכות לאגור את המידע ולהשתמש בו מעבר למטרה ההכרחית, אלא אם יצוין אחרת במפורש;

4.3.3 כאשר הדבר מתחייה על פי חוק ובמסגרת הליכים משפטיים ובהתאם לצווים שיפוטיים המורים על כך ולרבות מסירת המידע לצדדים שלישיים;

4.3.4 במקרה של מחלוקת משפטית המערבת את החברה והמחייבת את חשיפתם;

4.3.5 במידה ומשתמש הקצה הפר את תנאי השימוש לשם ביצוע תרמית וכו';

4.3.6 באם החברה תתמזג עם תאגיד אחר או תעביר את האתר לידי מפעיל אחר, בכפוף להתחייבות המפעילים האחרים והחברה האחרת לקבל על עצמם את התחייבויות אלה.

5. Cookies:

5.1 האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) במהלך התפעול הרגיל, התקין והשוטף של האתר. בכלל זה תשמשנה העוגיות כדי לעקוב אחר פעילות המשתמש, תדירות השימוש שלו באתר וכו', כדי להתאים את האתר למשתמש הקצה וכמובן לצורך אבטחת המידע.

5.2 ניתן להשתמש באפשרות הדפדפן להגביל קבלת "עוגיות".

6. אבטחת מידע:

6.1 האתר מאובטח על ידי החברה באמצעות מערכות ונהלי אבטחת מידע. החברה עושה מאמצים סבירים למנוע את הסיכון לפריצה בלתי מורשית למחשבי משתמשי הקצה ובכלל, אולם פעילויות אלה אינן חסינות לחלוטין; החברה מתחייבת לנקוט באמצעים הסבירים למנוע חדירה כאמור.

7. עיון במידע:

7.1 מובהר בזה כי על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שנאסף לגביו ועליו במאגר מידע. משתמש קצה אשר מעוניין בכך יכול לפנות אל החברה על מנת לקבל את הפרטים הנשמרים עליו. ככל שהמידע איננו נכון רשאי משתמש הקצה להודיע לחברה, בעלת מאגר המידע. משתמש הקצה רשאי לדרוש כי המידע המשמש לצורך פנייה אישית אליו יימחק, על פי חוק הגנת הפרטיות, ממאגרי המידע של החברה.

8. שינויים:

8.1 מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות הזאת מעת לעת. החברה מתחייבת להודיע למשתמשי הקצה על שינויים מהותיים במדיניות זאת באמצעות הודעה בולטת ו/או הודעה ישירה למשתמש הקצה. המשך השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לשינוי.

השפבוקסים כרגע בייצור
וממש עוד מעט יהיו מוכנים.
השאירו פרטים ונעדכן אתכם
ברגע שיהיו זמינים לרכישה.

    להצעת מחיר
    דילוג לתוכן